VINÁRSTVO Komjatice

VINÁRSTVO

KOMJATICE

Objekt vinárstva.  Na tejto stavbe sme projektovali vykurovanie, zdravotechniku, teplotechniku, vzduchotechniku a plynoištaláciu.